Organisatie

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Den Haag vormen met elkaar de Orde van Advocaten Den Haag. Een orde kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat men lid is op grond van de Advocatenwet en niet op grond van een eigen keuze.

raad van de orde
deken
college van afgevaardigden
commissies

 

Raad van DE ORDE

Naast de landelijke orde van advocaten is er per gebied, arrondissement genaamd, een plaatselijke orde van advocaten. Deze plaatselijke orde van advocaten wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de (plaatselijke) deken. De deken en de leden van de raad van de orde zijn ook advocaten.

Samenstelling raad van de orde Den Haag

De leden van de raad van de orde houden zich onder andere bezig met stagiaire- en opleidingsaangelegenheden.

De raad van de orde vergadert maandelijks. Ieder lid van de raad heeft zijn eigen portefeuille. Zo is er bijvoorbeeld een portefeuillehouder opleiding, gefinancierde rechtsbijstand en strafrecht. In dat kader voert een lid van de raad gesprekken met allerlei partijen en neemt hij deel aan vergaderingen van commissies van de orde Den Haag.

Daarnaast is de raad van de orde, via het Bureau van de Orde, aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft over de advocatuur. De raad van de orde mag geen inhoudelijk juridisch advies geven.

Huishoudelijk reglement Haagse Orde 2016

 

Deken

De deken is lid van de raad van de orde en zit de vergaderingen van de raad van de orde voor. De deken behandelt klachten, adviezen, bemiddelingen en andere toezichtzaken. Vaak doet hij dit samen met medewerkers van het Bureau van de Orde. Daarnaast licht hij de leden van de Orde voor over voor hen van belang zijnde aangelegenheden en wijst hij advocaten aan als een rechtzoekende niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt om hem zijn diensten te verlenen (onder bepaalde voorwaarden). Ook voert de deken gesprekken met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Tevens neemt de deken maandelijks deel aan het landelijk dekenberaad

 

BUREAU VAN DE ORDE 

Op het Bureau van de Orde zijn vier advocaten in dienstbetrekking van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag werkzaam. Zij staan geregistreerd in het rechtsgebiedenregister. 

Advocaten in dienstbetrekking

 

College van afgevaardigden

Het college van afgevaardigden is een inspraakorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten, een soort advocatenparlement. Het college van afgevaardigden oordeelt over besluiten van de algemene raad, het bestuur van de Nederlandse orde van advocaten. Van het college van afgevaardigden maken advocaten, uit alle  arrondissementen in het land, deel uit. Het college bestaat uit zo’n 100 afgevaardigden. Zij worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement.

Samenstelling College van Afgevaardigden Den Haag

Commissies

De raad van de orde in het arrondissement Den Haag wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft tenminste een lid van de raad van de orde als lid. De commissies kunnen de raad van de orde gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Samenstelling commissies