Indiening beëdigingsrekest advocaten met stageverklaring (herintreding)

 

Het beëdigingsrekest kan ingediend worden via de online portal (onderstaande link)

 

KLIK HIER VOOR INDIENEN BEËDIGINGSREKEST

 

Overzicht benodigde documenten voor de indiening van het beëdigingsrekest:

 

1. Scan beëdigingsrekest (model verzoekschrift tot beëdiging);


2. Scan geldig paspoort of identiteitskaart met doorhaling burgerservicenummer;


3. Scan diploma Bachelor Rechtsgeleerdheid met cijferlijst

    of

    Scan diploma HBO-Rechten met cijferlijst & scan afronding schakelprogramma universiteit met cijferlijst;


4. Scan diploma doctoraal of Master Rechtsgeleerdheid met cijferlijst;

Alle bladzijdes van de diploma’s / cijferlijsten dienen te worden gescand.

Indien van toepassing tevens een scan van de civiel effect verklaring meesturen.

 

5. PDF-uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de Bachelor Rechtsgeleerdheid (of Bachelor HBO-Rechten) en Master Rechtsgeleerdheid (www.duo.nl);

 

6. Scan originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) of scan ingevuld aanvraagformulier VOG;

U dient de originele VOG per post aan het bureau van de Haagse Orde te sturen.

Het aanvragen van een VOG duurt tussen de 4-8 weken. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij de indiening van het beëdigingsrekest. Het adres van verzoeker dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsrekest.

Indien verzoeker op het moment van het indienen van het beëdigingsrekest ingeschreven staat in het buitenland waardoor verzoeker in het rekest een buitenlands adres heeft vermeld, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het rekest worden overlegd. Doorgaans is dat een politiverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt. Op het aanvraagformulier dient u bij het gedeelte over de gegevens van de organisatie die de VOG verlangt, de gegevens van uw werkgever in te vullen. Indien u een eigen ondernemer bent, dient u de gegevens van uw eigen (nieuwe) kantoor in te vullen.

Aanvraagformulier VOG advocatuur

 

 

7. Scan verklaring art. 2 lid 6 Advocatenwet (aanvraagformulier)

LET OP: Wanneer het rekest niet volledig wordt ingediend kan het rekest niet in behandeling worden genomen!

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Den Haag ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

8. Scan stageverklaring

 

Overzicht procedure indiening beëdigingsrekest tot aan de beëdiging

 

Indiening beëdigingsrekest

De procedure vanaf de indiening van het beëdigingsrekest tot aan de beëdiging duurt ongeveer 4-6 weken.

Na de indiening van het beëdigingsrekest worden het rekest en de bijlagen door de Haagse Orde van Advocaten gecontroleerd op volledigheid. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

Indien het beëdigingsrekest incompleet is neemt de Haagse Orde van Advocaten contact op met verzoeker. De Haagse Orde van Advocaten kan een incompleet beëdigingsrekest niet doorzenden naar de rechtbank voor de beëdiging.

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Den Haag ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

Vóór de beëdiging: 

Vóór de beëdiging dient verzoeker een afspraak te hebben gemaakt voor de verplichte (en gezamenlijke) kennismakingsbijeenkomst met de deken. Verzoeker ontvangt na indiening van het beëdigingsrekest voor deze bijeenkomst via e-mail een uitnodiging.

 

Beëdiging

Indien verzoeker kan worden beëdigd ontvangt verzoeker per e-mail een kopie van de Verklaring van geen bezwaar die naar de rechtbank is gestuurd. Een medewerker van de griffie van de rechtbank neemt vervolgens telefonisch contact op om een datum en tijdstip voor de beëdigingszitting in te plannen.

 

De beëdigingsdata in 2024 zijn:

  • Vrijdag 26 januari (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
  • Vrijdag 23 februari (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
  • Vrijdag 24 mei (15:00 en 16:00 uur)
  • Vrijdag 19 juli (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
  • Vrijdag 30 augustus (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
  • Vrijdag 22 november (15:00 en 16:00 uur)

 

De beëdiging van advocaten vindt plaats door de rechtbank in het Paleis van Justitie Den Haag, aan de Prins Clauslaan 60. De te beëdigen advocaten worden verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn en worden geacht in toga te verschijnen.

Indien u nog vragen heeft kunt u per e-mail stage@haagseorde.nl of telefonisch 070-416.61.22 contact opnemen met mevrouw Corine van der Lugt en mevrouw Naira van Hese-Petrosyan die u nader kan informeren over de lokale gang van zaken rond de beëdiging.

 

Herintrederspunten

Indien u meer dan één jaar niet als advocaat ingeschreven heeft gestaan dient u extra opleidingspunten te behalen.

Ingevolge de Verordening op de advocatuur (Voda) artikel 4.6 lid 1 bent u verplicht om in het eerste jaar na uw beëdiging twintig punten extra te behalen met opleiding betrekking hebbend op een juridisch onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop u werkzaam bent of wilt zijn.

Naast bovenstaande verplichting dient u ook te voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld in artikel 4.4 lid 1 Voda. Indien u meent voor een geheel of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting van artikel 4.6. lid 1 van de Verordening op de advocatuur in aanmerking te komen, dient u daartoe een schriftelijk verzoek (niet per mail) in te dienen bij de raad van orde (artikel 4.6 lid 2 Voda). U dient daarbij aan te tonen dat u geheel of gedeeltelijk voldoet aan de eisen van professionele kennis betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop u werkzaam bent of wilt zijn. U kunt dit doen door de relevante werkervaring nader toe te lichten en certificaten van gevolgde cursussen bij te voegen.

Indien het verzoek niet binnen vier weken na beëdiging is ingediend kan het niet meer in behandeling worden genomen.