PROCEDURE INDIENING BEËDIGINGSREKEST TOT AAN DE BEËDIGING

Indiening beëdigingsrekest

Het beëdigingsrekest wordt ingediend via de portal. Na de indiening van het beëdigingsrekest worden het rekest en de bijlagen gecontroleerd op volledigheid (zie voor de portal en de benodigde stukken hieronder). Indien het beëdigingsrekest incompleet is neemt de Haagse Orde van Advocaten contact op met verzoeker. Het rekest wordt pas als het compleet is, als ingediend beschouwd. De Raad van de Orde besluit vervolgens binnen zes weken of het verzoek in behandeling kan worden genomen (zie artikel 4 Advocatenwet).

Alle advocaat-stagiaires dienen kennis te maken met de deken, de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden en met de voorzitter van Jonge Balie. U wordt verzocht hiervoor zelf een afspraak te maken nadat u het beëdigingsrekest/verzoek goedkeuring stage en patroon heeft ingediend, respectievelijk via het Bureau van de Orde en via het kantoor van de voorzitter van de Jonge Balie.

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. De extra voorwaarden ziet u op het model ‘verzoek tot goedkeuring stage en patroon’. Kijk voor de regelgeving omtrent de goedkeuring naar onze Beleidsregel Stage en Patronaat 2023, te vinden op onze website onder het kopje “De stageperiode”.

Voor wat betreft stagiaire-ondernemers geldt dat éérst het verzoek tot goedkeuring stage en patroon voor de stagiaire-ondernemer ingediend dient te worden. Naar aanleiding van dat verzoek zal er een gesprek plaatsvinden op ons Bureau, samen met de beoogd patroon.


De procedure vanaf de indiening van het beëdigingsrekest -indien compleet- tot aan de beëdiging duurt ongeveer 4-6 weken.

 

klik hier voor indienen beëdigingsrekest

 

Overzicht benodigde documenten voor de indiening van het beëdigingsrekest:

 

1. Scan beëdigingsrekest (model verzoekschrift tot beëdiging);

Vermeld duidelijk wie uw beoogd patroon is en vermeld onder het kopje 'mijn gegevens' uw naam voluit, dus zoals deze in uw paspoort vermeld staat.

 

2. Scan geldig paspoort of identiteitskaart met doorhaling burgerservicenummer;

 

3. Scan diploma Bachelor Rechtsgeleerdheid met cijferlijst of scan diploma HBO-Rechten met cijferlijst & scan afronding schakelprogramma universiteit met cijferlijst (inclusief alle supplementen);

 

4. Scan diploma doctoraal of Master Rechtsgeleerdheid met cijferlijst (inclusief alle supplementen);

Alle bladzijdes van de diploma’s / cijferlijsten dienen te worden gescand. Indien van toepassing tevens een scan van de civiel effect verklaring meesturen.

 

Indiening rekest met afstudeerverklaring Master Rechtsgeleerdheid:

Uitsluitend voor de beëdigingen in februari (sluitingstermijn indiening rekest 15 december) en augustus (sluitingstermijn indiening rekest 15 juni) geldt dat het rekest ingediend kan worden met een scan van de afstudeerverklaring als de uitreiking van de masterbul na de sluitingstermijn voor de indiening van het rekest plaatsvindt.

Het indienen van het beëdigingsrekest met een afstudeerverklaring is uitsluitend mogelijk in de periode 1 juni tot en met 15 juni voor een beëdiging in augustus en in de periode 1 t/m 15 december voor een beëdiging in februari.

Na de uitreiking van de masterbul dient een scan van de masterbul en de cijferlijst via de mail te worden verzonden naar de Haagse Orde. Tevens dient een uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de master te worden verzonden. Beide stukken dienen verzonden te worden naar stage@haagseorde.nl.

 

5. PDF-uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de Bachelor Rechtsgeleerdheid (of Bachelor HBO-Rechten) en Master Rechtsgeleerdheid (www.duo.nl);

Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO, zoals bij diploma’s behaald vóór 1996, dan dient verzoeker, in plaats van een uittreksel via de mail te versturen, bij de Haagse Orde van Advocaten de originele diploma’s in persoon te tonen. Dit kan tussen 09:30 - 12:30 en 13:15 - 17:00 uur.

 

6. Scan originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) of scan ingevuld aanvraagformulier VOG;

U dient de originele VOG per post aan het bureau van de Haagse Orde te sturen.

Het aanvragen van een VOG duurt tussen de 4-8 weken. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij de indiening van het beëdigingsrekest. Het adres van verzoeker dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsrekest.

Indien verzoeker op het moment van het indienen van het beëdigingsrekest ingeschreven staat in het buitenland waardoor verzoeker in het rekest een buitenlands adres heeft vermeld, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het rekest worden overlegd. Doorgaans is dat een politiverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt. Op het aanvraagformulier dient u bij het gedeelte over de gegevens van de organisatie die de VOG verlangt, de gegevens van uw werkgever in te vullen. Indien u een eigen ondernemer bent, dient u de gegevens van uw eigen (nieuwe) kantoor in te vullen.

Aanvraagformulier VOG advocatuur

 

7. Scan verklaring art. 2 lid 6 Advocatenwet indien verzoeker eerder ingeschreven heeft gestaan als advocaat (aanvraagformulier).

 

Tevens meesturen met het beëdigingsrekest:

Een op uw situatie van toepassing zijnde verzoek tot goedkeuring stage en patroon

Voorbeeld arbeidsovereenkomst stagiaire 01-3-24

NIEUWE VERPLICHTING: PATROONSCURSUS

Per 1 oktober 2020 geldt op grond van artikel 3.5a van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocatuur 2020 dat de beoogd patroon een patroonscursus moet hebben gevolgd voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot goedkeuring stage en patroon. Een bewijs hiervan dient bij het verzoek tot goedkeuring stage en patroon te worden gevoegd.

 

Uiterste data indienen beëdigingsrekest en aanmelding Beroepsopleiding:

Voorjaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 maart):

• Verzoek tot goedkeuring stage en patroon uiterlijk op 15 december indienen;
• Beëdigingsrekest uiterlijk op 15 december indienen;
• Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 31 december.

Om aan de voorjaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk in februari te zijn beëdigd.

Najaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 september):

• Verzoek tot goedkeuring stage en patroon uiterlijk op 15 juni indienen;
• Beëdigingsrekest uiterlijk op 15 juni indienen;
• Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 30 juni.

Om aan de najaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk in augustus te zijn beëdigd.

 

DE BEËDIGING

 Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde beëdigingsdatum van de rechtbank bericht. De beëdiging van advocaten vindt plaats door de rechtbank in het Paleis van Justitie Den Haag, aan de Prins Clauslaan 60. De te beëdigen advocaten worden verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn en worden geacht in toga te verschijnen.

 De beëdigingsdata in 2023 zijn:

• Vrijdag 1 december (15:00 en 16:00 uur)

De beëdigingsdata in 2024 zijn:

• Vrijdag 26 januari (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 23 februari (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 24 mei (15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 19 juli (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 30 augustus (13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 22 november (15:00 en 16:00 uur)


Indien u nog vragen heeft, dan kunt u per e-mail (stage@haagseorde.nl) of telefonisch, 070-4166122 contact opnemen met mevrouw Corine van der Lugt en/of mevrouw Naira van Hese-Petrosyan die u nader kan informeren over zowel de lokale gang van zaken rond de beëdiging als over de wijze en het tijdstip van aanmelding voor de beroepsopleiding.