indiening BEËDIGINGSrekest advocaat-stagiaires

 

Vanaf 10 november 2018 dient het beëdigingsrekest ingediend te worden via de online portal (onderstaande link)

 

Overzicht procedure indiening beëdigingsrekest tot aan de beëdiging

 

Indiening beëdigingsrekest

De procedure vanaf de indiening van het beëdigingsrekest tot aan de beëdiging duurt ongeveer 4-6 weken.

Na de indiening van het beëdigingsrekest worden het rekest en de bijlagen door de Haagse Orde van Advocaten gecontroleerd op volledigheid. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

Indien het beëdigingsrekest incompleet is neemt de Haagse Orde van Advocaten contact op met verzoeker. De Haagse Orde van Advocaten kan een incompleet beëdigingsrekest niet doorzenden naar de rechtbank voor de beëdiging.

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Den Haag ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een inschrijvingsverzoek of verzoek goedkeuring stage en patroon in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het bureau van de Orde, mevrouw Marielle Vierling, mevrouw Tessa Helleman of mevrouw mr. Saskia van der Toorn.

Alle advocaat-stagiaires dienen kennis te maken met de deken, de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden en met de voorzitter van Jonge Balie. U wordt verzocht hiervoor zelf een afspraak te maken nadat u het beëdigingsrekest/verzoek goedkeuring stage en patroon heeft ingediend, respectievelijk via het Bureau van de Orde en via het kantoor van de voorzitter van de Jonge Balie.

De Raad van de Orde beoordeelt in zijn maandelijkse vergadering het verzoek tot goedkeuring stage en patroon.

 

klik hier voor indienen beëdigingsrekest

 

Overzicht benodigde documenten voor de indiening van het beëdigingsrekest:

 

1. Scan beëdigingsrekest (model verzoekschrift tot beëdiging);

 

2. Scan geldig paspoort of identiteitskaart met doorhaling burgerservicenummer;

 

3. Scan diploma Bachelor Rechtsgeleerdheid met cijferlijst

     of

    Scan diploma HBO-Rechten met cijferlijst & scan afronding schakelprogramma universiteit met cijferlijst;

 

4. Scan diploma doctoraal of Master Rechtsgeleerdheid met cijferlijst;

Alle bladzijdes van de diploma’s / cijferlijsten dienen te worden gescand. Indien van toepassing tevens een scan van de civiel effect verklaring meesturen.

 

Indiening rekest met afstudeerverklaring Master Rechtsgeleerdheid:

Uitsluitend voor de beëdigingen in februari (sluitingstermijn indiening rekest 15 december) en augustus (sluitingstermijn indiening rekest 15 juni) geldt dat het rekest ingediend kan worden met een scan van de afstudeerverklaring als de uitreiking van de masterbul na de sluitingstermijn voor de indiening van het rekest plaatsvindt.

Het indienen van het beëdigingsrekest met een afstudeerverklaring is uitsluitend mogelijk in de periode 1 t/m 15 juni voor een beëdiging in augustus en in de periode 1 t/m 15 december voor een beëdiging in februari.

Na de uitreiking van de masterbul dient een scan van de masterbul en de cijferlijst via de mail te worden verzonden naar de Haagse Orde. Tevens dient een uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de master te worden verzonden. Beide stukken dienen verzonden te worden naar stage@haagseorde.nl.

 

5. PDF-uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de Bachelor Rechtsgeleerdheid (of Bachelor HBO-Rechten) en Master Rechtsgeleerdheid (www.duo.nl);

Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO, zoals bij diploma’s behaald vóór 1996, dan dient verzoeker, in plaats van een uittreksel via de mail te versturen, bij de Haagse Orde van Advocaten de originele diploma’s in persoon te tonen. Dit kan tussen 09:30 - 12:30 en 13:15 - 17:00 uur.

 

6. Scan originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) of scan ingevuld aanvraagformulier VOG;

U dient de originele VOG per post aan het bureau van de Haagse Orde te sturen.

Het aanvragen van een VOG duurt tussen de 4-8 weken. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij de indiening van het beëdigingsrekest. Het adres van verzoeker dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsrekest.

Indien verzoeker op het moment van het indienen van het beëdigingsrekest ingeschreven staat in het buitenland waardoor verzoeker in het rekest een buitenlands adres heeft vermeld, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het rekest worden overlegd. Doorgaans is dat een politiverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Aanvraagformulier VOG advocatuur

 

7. Scan verklaring art. 2 lid 6 Advocatenwet indien verzoeker eerder ingeschreven heeft gestaan als advocaat (aanvraagformulier).

 

Tevens meesturen met het beëdigingsrekest:

Een op uw situatie van toepassing zijnde verzoek tot goedkeuring stage en patroon

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'Stage in dienst' van een werkgever anders dan advocatenkantoor
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer
Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon (buitenstagiaire)

 

LET OP: Het rekest wordt pas als ingediend beschouwd wanneer dit volledig is!

 

Uiterste data indienen beëdigingsrekest en aanmelding Beroepsopleiding

Najaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 september):
•Beëdigingsrekest uiterlijk op 15 juni indienen;
•Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 30 juni.

Om aan de najaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk in augustus te zijn beëdigd.

 

Voorjaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 maart):
•Beëdigingsrekest uiterlijk op 15 december indienen;
•Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 31 december.

Om aan de voorjaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk in februari te zijn beëdigd.

 

DE BEËDIGING

Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde beëdigingsdatum van de rechtbank bericht. De beëdiging van advocaten vindt plaats door de rechtbank in het Paleis van Justitie Den Haag, aan de Prins Clauslaan 60. De te beëdigingen advocaten worden verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn en worden geacht in toga te verschijnen.

De beëdigingsdata in 2020 zijn:

• Vrijdag 31 januari (15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 28 februari (14:00, 15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 29 mei (16:00 uur)
• Vrijdag 24 juli (15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 28 augustus (14:00, 15:00 en 16:00 uur)
• Vrijdag 27 november (16:00 uur)

 

Indien u nog vragen heeft kunt u per e-mail stage@haagseorde.nl of telefonisch, 070-416.61.22 contact opnemen met mevrouw Marielle Vierling of mevrouw Tessa Helleman die u nader kunnen informeren over zowel de lokale gang van zaken rond de beëdiging als over de wijze en het tijdstip van aanmelding voor de beroepsopleiding.