BEËDIGINGSPROCEDURE raad van de orde den haag

 

Algemeen

Een verzoek tot inschrijving als advocaat in het arrondissement Den Haag kan in tweevoud ingediend worden ingediend bij de Raad van de Orde Den Haag, Postbus 84093, 2508 AB te Den Haag.

De behandeling van het verzoek zowel door de Raad van de Orde als door de rechtbank neemt enige tijd in beslag. Uw verzoekschrift dient dan ook minimaal twee maanden voor de door u beoogde beëdigingsdatum te worden ingediend.

Een model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging treft u hier aan.

Bij het inschrijvingsverzoek dienen de volgende stukken (eveneens in tweevoud) te worden overgelegd:

  1. Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
  2. Kopie van de bul(len), d.w.z. óf alleen de doctoraalbul of zowel de bachelorbul alsook de masterbul en -indien van toepassing- ook van de civiel effect verklaring, alsmede een kopie van de bijbehorende cijferlijsten. Het origineel van deze documenten dient u te tonen bij gelegenheid van het kennismakingsgesprek met de deken. Voor de beëdigingen van januari/februari en juli/augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);
  3. Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres); Het aanvraagformulier VOGNP Versie Advocatuur treft u hier aan.
    Indien u nog niet over een VOG beschikt dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen;
  4. Indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de Orde van Advocaten uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven;
  5. Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring.

U wordt verzocht ook een pasfoto mee te zenden met uw verzoekschrift.

Pas als het verzoek compleet is, met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de raad van de orde het verzoek ingediend.

Na de indiening van het verzoek dient een afspraak te worden gemaakt voor een kennismakingsbijeenkomst met de deken. De bijeenkomst is een voorwaarde voor beëdiging.

advocaat-stagiaires

Advocaat-stagiaires dienen zich met het oog op artikel 8c lid 2 Advocatenwet zo kort mogelijk voor aanvang van de Beroepsopleiding Advocaten (BA) te laten beëdigen, derhalve in februari of in augustus. Om in behandeling te kunnen worden genomen dient het beëdigingsverzoek van stagiaires voor de beëdigingen in augustus uiterlijk 15 juni bij de Raad van de Orde te zijn ingediend, voor de beëdigingen in februari uiterlijk op 15 december.

Uiterlijk tegelijk met het verzoek tot beëdiging dient het Model verzoek tot goedkeuring stage en patroon (conform een van de modellen zoals hieronder gepubliceerd) te worden ingevuld en in tweevoud ingediend bij de Raad van de Orde. Deze goedkeuring staat los van de beëdigingsprocedure. De stukken dienen dan ook niet te worden geïntegreerd in het verzoek tot inschrijving.

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een inschrijvingsverzoek of verzoek goedkeuring stage en patroon in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het bureau van de Orde, mevrouw Maura van Strien of mevrouw mr. Saskia van der Toorn.

Voormelde advocaat-stagiaires worden na ontvangst van het verzoek samen met de beoogd patroon uitgenodigd voor een bespreking met de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden en de adjunct-secretaris.

Alle advocaat-stagiaires dienen kennis te maken met de deken, de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden en met de voorzitter van Jonge Balie. U wordt verzocht hiervoor zelf een afspraak te maken nadat u het beëdigingsrekest/verzoek goedkeuring stage en patroon heeft ingediend, respectievelijk via het Bureau van de Orde en via het kantoor van de voorzitter van de Jonge Balie.

De Raad van de Orde beoordeelt in zijn maandelijkse vergadering het verzoek tot goedkeuring stage en patroon.

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'Stage in dienst' van een werkgever anders dan advocatenkantoor
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer
Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon (buitenstagiaire)

 

Artikel 4 Advocatenwet: pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad het verzoek ingediend. Tenzij de Raad weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen, zendt de Raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de Rechtbank Den Haag ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

DE BEËDIGING

Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde beëdigingsdatum van de rechtbank bericht. De beëdiging van advocaten vindt plaats door de rechtbank in het Paleis van Justitie Den Haag, aan de Prins Clauslaan 60.

De beëdigingsdata in 2018 zijn:
• Vrijdag 26 januari
• Vrijdag 23 februari
• Woensdag 25 april
• Woensdag 27 juni
• Vrijdag 27 juli
• Vrijdag 31 augustus
• Vrijdag 9 november

De beëdiging begint in de regel om 16.00 uur. Op 26 januari, 23 februari, 27 juli en 31 augustus worden meerdere zittingen gepland. De te beëdigingen advocaten worden verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn en worden geacht in toga te verschijnen.

Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Maura van Strien, 070-416.61.22, die u nader kan informeren over zowel de lokale gang van zaken rond de beëdiging als over de wijze en het tijdstip van aanmelding voor de beroepsopleiding.