Handleiding Wwft


De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de rol die advocaten spelen bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Zo is het Ministerie van Financiën druk doende met de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn die op 20 mei 2015 is aangenomen en de daarop voorgestelde wijzigingen van juli 2016, naar aanleiding van o.a. de Panama papers. Zodra de definitieve tekst van de gewijzigde Wwft bekend is, zullen voor zover noodzakelijk de handleiding en richtsnoeren zoals hieronder vermeld, worden aangepast.

Advocaten die diensten verlenen die onder de Wwft vallen, zijn in de meeste gevallen verplicht voorafgaand aan hun werkzaamheden een cliëntenonderzoek te starten en een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. Informatie die wordt verkregen tijdens een eerste gesprek valt, mits de advocaat de zaak vervolgens niet in behandeling neemt, niet onder de werking van de Wwft.

Ook geldt de verplichting voor advocaten om zichzelf en hun medewerkers op te leiden om in staat te zijn het cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen.

Handleiding
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden en sindsdien verschillende malen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook voor advocaten van belang. Zo is de reikwijdte van de Wwft voor advocaten uitgebreid en zijn de eisen waar het cliëntenonderzoek aan dient te voldoen uitgebreid. De wijzigingen in de Wwft tot nu toe zijn verwerkt in de handleiding voor advocaten.

Handleiding Wwft voor advocaten
Richtsnoeren Wwft voor advocaten

De Wwft is van toepassing op advocaten voor zover zij advies geven of bijstand verlenen bij (artikel 1, lid 1, onderdeel a, onder 12°):
•het aan- of verkopen van registergoederen;
•het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
•het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
•het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
•werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van accountants;
•het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed:

De Wwft is ook van toepassing op advocaten voor zover zij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie (artikel 1, lid 1, onderdeel a, onder 13°).

De Wwft is en blijft niet van toepassing op advocaten voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1, lid 2).

Derdengeldrekening
Advocaten die gebruik maken van een Stichting Beheer Derdengelden die hen ter beschikking staat, vallen daarmee niet automatisch onder de werking van de Wwft. Daar is eerst sprake van indien aan dit gebruik van de derdengeldrekening geen juridische dienstverlening vooraf is gegaan of het gebruik plaatsvindt naar aanleiding van een verleende dienst die onder de werking van de Wwft valt. Indien een derdengeldrekening wordt gebruikt conform het doel waarvoor de Stichting Beheer Derdengelden is opgericht en voortvloeit uit een zaak die bij de advocaat in behandeling is en waarop de Wwft niet van toepassing is, (zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 Wwft) valt de transactie die op de derdengeldrekening wordt uitgevoerd in beginsel niet onder de werking van de Wwft.

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl.

Meer informatie:
FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
FIU informatieblad bevraging o.g.v. artikel 17 Wwft